Rozmiar: 6805 bajtów

../images/ep_od_autora.gif
../images/ep_systematyka.gif
../images/ep_pochodzenie.gif
../images/ep_odnosniki.gif
../images/ep_email.gif
../images/ep_polityka.gif ../images/ep_homepage.gifPolityka prywatności

Właścicielem sklepu internetowego www.amberabg.com jest firma Amberabg, założona w 1999r z siedzibą: ul. Bobrowskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Wszystkie sprzedawane przez nas skamieniałości są autentyczne.

Realizujemy sprzedaż do wszystkich krajów. Towar jest wysyłany przez rejestrowaną, ubezpieczoną pocztę lotniczą następnego dnia po otrzymaniu wpłaty, której można dokonać za pomocą:

- Paypal
- Przelew bankowy
- Western Union

Spełniając obowiązek informacyjny określony w z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administrator danych osobowych informuje:

Administratorem danych osobowych jest Bogusława Górska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: AMBER ABG, NIP:5471091803.

Z administratorem skontaktować można się pod adresem e-mail: info@amberabg.com oraz listownie, pod adresem: ul. Bobrowskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu to imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i następuje w celu wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane są przetwarzane lub w związku z zamiarem zawarcia tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO; oraz na tej podstawie, iż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. na cele marketingu bezpośredniego usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, aktualizacji w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W tym celu należy wysłać e-mail na adres info@amberabg.com.
Osoba, której dane są przetwarzane może zażądać, aby administrator danych przekazał jej dane innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe mogą być także udostępnione przez Administratora odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie przepisów prawa.

W związku z realizacją zamówień, dane osobowe przekazywane są operatorowi pocztowemu, zewnętrznemu podmiotowi księgowemu celem prowadzenia obsługi księgowej, a także upoważnionemu do działania w imieniu przedsiębiorcy pełnomocnikowi, Andrzejowi Górskiemu.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Środki te w szczególności uniemożliwiają dostęp osobom trzecim oraz przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, utratę danych, uszkodzenie danych lub ich zniszczenie.